Algemene voorwaarden

J. de Vries h.o.d.n. Jasper Bouwt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68228619 en is gevestigd aan de Greate Súdein 64 A (8624 TW) te Uitwellingerga.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Jasper Bouwt.
 5. Aannemer: De natuurlijke persoon die het werk in Opdracht van Opdrachtgever zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Jasper Bouwt.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk of mondeling aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Werkzaamheden door Jasper Bouwt.
 7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Jasper Bouwt aanbiedt zijn algehele timmerwerkzaamheden, waaronder deuren afhangen en het plaatsen van overkappingen.
 8. Opdracht: De uitvoering van werkzaamheden (om een werk van stoffelijk aard tot stand te brengen) en op te leveren door Jasper Bouwt.
 9. Overeenkomst: De Overeenkomst waarbij Jasper Bouwt, zich jegens Opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld.
 10. De website die Jasper Bouwt gebruikt is: https://jasperbouwt.nl/.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod c.q. offerte van Jasper Bouwt, elke Overeenkomst tussen Jasper Bouwt en Opdrachtgever en op elk werk dat door Jasper Bouwt wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Jasper Bouwt aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Jasper Bouwt is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Jasper Bouwt gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Jasper Bouwt is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Jasper Bouwt het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Jasper Bouwt gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen) in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, of deze gegevens naderhand wijzigingen, heeft Jasper Bouwt het recht om de in het aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 6. Termijnen en opgegeven uren in het aanbod van Jasper Bouwt zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jasper Bouwt niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden of zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Jasper Bouwt schriftelijk of mondeling heeft aanvaard.
 2. Jasper Bouwt is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Een aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Jasper Bouwt aan Opdrachtgever. Het aanbod komt te vervallen indien het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 5. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Jasper Bouwt, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.
 6. Indien en voor zover de Overeenkomst ziet op het leveren van goederen, geschiedt zulks onder eigendomsvoorbehoud, tot het moment waarop Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting voldaan heeft.
 7. Het herroepingsrecht is voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf niet van toepassing.
 8. Opdrachtgever zijnde een Consument kan zich enkel en alleen binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst beroepen op het herroepingsrecht tenzij Jasper Bouwt met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever al een aanvang heeft gemaakt met zijn werkzaamheden. Opdrachtgever zijnde een Consument ziet door middel van deze toestemming af van zijn herroepingsrecht.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur welke in de offerte is vermeld, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst dient hij voor het gehele werk geldende prijs te betalen, verminderd met de besparingen die voor Jasper Bouwt uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Jasper Bouwt van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Jasper Bouwt te maken kosten, wordt de door Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Jasper Bouwt over het gehele werk zou hebben gemaakt. Hieronder wordt tevens verstaan vergoeding van de door Jasper Bouwt gemaakte tekening c.q. ontwerp.
 3. Jasper Bouwt kan de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. Zowel Opdrachtgever als Jasper Bouwt kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Jasper Bouwt nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Jasper Bouwt is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 5. Indien sprake is van een overlijden of arbeidsongeschiktheid zijdens Jasper Bouwt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Jasper Bouwt.
 6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden, is Jasper Bouwt gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst (zoals het hout en de overige materialen die reeds bewerkt zijn ten behoeve van de uitvoering van de betreffende opdracht), in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Jasper Bouwt voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Jasper Bouwt is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten. Onder meerwerk wordt tevens verstaan het herstel van schade die niet te wijten is aan de schuld van Opdrachtgever.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Jasper Bouwt Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of indien de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Jasper Bouwt de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Jasper Bouwt gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld houtrot, is Jasper Bouwt gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.
 5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen (voor Opdrachtgever zijnde een bedrijf exclusief btw) weergegeven. Wanneer Jasper Bouwt op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend worden. Voor werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst.
  2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst in ieder geval bijgesteld worden wanneer Jasper Bouwt de Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Jasper Bouwt werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
  3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Jasper Bouwt (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Jasper Bouwt ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d. is Jasper Bouwt gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Betaling geschiedt vooraf, tenzij Partijen anders overeenkomen. Opdrachtgever is in ieder geval verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
  5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Jasper Bouwt gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Jasper Bouwt heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Jasper Bouwt er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever, zijnde een consument, met de prijswijziging heeft ingestemd.
  7. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden kunnen partijen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Jasper Bouwt een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
  8. Jasper Bouwt is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
  9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Jasper Bouwt bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
  10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Jasper Bouwt), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.

Artikel 8 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf in verzuim. Opdrachtgever zijnde een consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raken.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Jasper Bouwt aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Jasper Bouwt meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Jasper Bouwt is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Jasper Bouwt, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
 5. Ook indien Jasper Bouwt, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Jasper Bouwt gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 9 – Uitvoering werkzaamheden

 1. Jasper Bouwt zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een beoogd resultaat is overeengekomen. In geen geval staat Jasper Bouwt ervoor in dat de uitgevoerde werkzaamheden en/of de door hem geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
 2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is Jasper Bouwt niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Jasper Bouwt, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Jasper Bouwt vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Jasper Bouwt expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Jasper Bouwt zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Jasper Bouwt te vergoeden.
 4. Jasper Bouwt is gerechtigd om voor de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Jasper Bouwt heeft het recht reclame te maken voor zijn bedrijf wanneer hij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
 6. Indien de werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, te voldoen op eerste verzoek van Jasper Bouwt. Daarenboven is Jasper Bouwt gerechtigd alle voor hem uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde werkuren).
 7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Jasper Bouwt gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van Jasper Bouwt volledig te voldoen.
 8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
  a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan tekeningen, overzichten en meer) tijdig en op de door Jasper Bouwt gewenste wijze aan Jasper Bouwt ter beschikking worden gesteld;
  b. Jasper Bouwt op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Jasper Bouwt gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings-)schade.
  c. De door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat Jasper Bouwt geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. werkzaamheden.
  d. Jasper Bouwt tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen.
  e. Jasper Bouwt tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer welke door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  f. De werklocatie in zodanige staat is dat Jasper Bouwt ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten.
  g. Jasper Bouwt op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
  h. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval.
  i. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Jasper Bouwt opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
  j. Op de werklocatie dienen de door Jasper Bouwt en/of diens (onder) Jasper Bouwt in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Jasper Bouwt gerekend worden.
  k. Jasper Bouwt dient vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te worden gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten.
  l. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.
  m. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de locatie en het plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
 9. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Jasper Bouwt gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 10. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en Jasper Bouwt nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Jasper Bouwt om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 11. De door de aanneming van werk overblijvende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem zelf te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Jasper Bouwt afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

Artikel 9A – Uitvoering Tegelzetten en Stucwerk

 1. Het stucwerk heeft een droogtijd van 7 kalenderdagen vanaf het moment van oplevering tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In deze 7 dagen dient Opdrachtgever zich te onthouden van elke handeling die dit droogproces kan schaden. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat gedurende de droogtijd het stucwerk niet volledig uitgehard is en gevoelig(er) is voor het ontstaan van eventuele beschadigingen in welke vorm dan ook.
 2. Stucwerk is een materiaal dat kan werken. Er kunnen zich scheuren vormen/ontstaan in het stucwerk in de loop der tijd. Een en ander kan voorkomen vanwege de ondergrond, of van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld (aard)bevingen. Alle schade die hierdoor ontstaat komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Ook het tegelzetten heeft een bepaalde droogtijd. De droogtijd is (mede) afhankelijk van de omstandigheden in de ruimte waarin de tegels gezet zijn. Jasper Bouwt zal voor het moment van oplevering kenbaar maken aan Opdrachtgever wat de specifieke droogtijd van elk opgeleverd werk bedraagt. Gedurende deze droogtijd dient Opdrachtgever zich te onthouden van elke handeling die dit droogproces kan schaden.
 4. Jasper Bouwt is niet gehouden tot herstelwerkzaamheden en/of vergoeding van enige schade noch voor restitutie van reeds betaalde gelden indien en voor zover deze schade aan het stucwerk of de tegels te wijten is aan onvoorzichtigheid, nalatigheid, of verkeerd handelen van Opdrachtgever gedurende de droogtijd.
 5. Het resultaat op de lange termijn is afhankelijk van meerdere factoren, zoals onder meer het lichtinval, weersinvloeden en de kwaliteit van de ondergrond. Indien er scheuren ontstaan door omstandigheden die niet aan de schuld van Jasper Bouwt te wijten zijn of naar objectieve maatstaven niet voor rekening van Jasper Bouwt dienen te komen, zoals bijvoorbeeld (aard)bevingen, komt alle schade die hierdoor ontstaat geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Indien er na de door Jasper Bouwt aangegeven droogtijd gebreken zijn ontstaan, dient Opdrachtgever dit binnen uiterlijk 2 dagen aan Jasper Bouwt kenbaar te maken. Jasper Bouwt is gehouden eventuele gebreken in het werk, ontstaan na voorgenoemde periode kosteloos te herstellen, tenzij de gebreken geen verband houden met het werk of indien deze op grond van de in lid 1 en 3 van dit artikel genoemde bepalingen voor rekening van Opdrachtgever dienen te komen.

Artikel 10 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of werkzaamheden wordt vertraagd doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Jasper Bouwt, of door daar in opdracht van Opdrachtgever aanwezige derden of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Jasper Bouwt recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Jasper Bouwt schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Jasper Bouwt bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Jasper Bouwt gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 7 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
 4. Jasper Bouwt spant zich in om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden.
 5. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
 6. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Jasper Bouwt gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 7. Indien Jasper Bouwt te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt (uiterlijk 7 kalenderdagen) en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 8. Na oplevering is het werk voor risico van Opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de Jasper Bouwt kan worden toegerekend.
 9. Jasper Bouwt is niet aansprakelijk voor gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Jasper Bouwt.
 10. Jasper Bouwt is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 11 – Opschorting

 1. Jasper Bouwt, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b. Jasper Bouwt, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
  d. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Jasper Bouwt kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Jasper Bouwt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
  e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Jasper Bouwt kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden een schadevergoeding aan Jasper Bouwt te vergoeden.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Jasper Bouwt, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Jasper Bouwt zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 – Garanties

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen en komen in ieder geval overeen met de fabrieksgarantie.
 2. Jasper Bouwt voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Jasper Bouwt in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Jasper Bouwt gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Jasper Bouwt gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Jasper Bouwt, is Opdrachtgever zijnde een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 5. De garantie vervalt in ieder geval zodra de garantietermijn is verstreken en/of Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde of naar het uitsluitende oordeel van Jasper Bouwt het werk verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
 6. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat het hout gebruikt voor de opdracht een natuurproduct betreft en daardoor werkt. Indien Opdrachtgever materialen bestelt voor of tijdens de bouwstop en er schade aan de materialen ontstaan wegens omstandigheden, waaronder het veranderende weer, komt de garantie te vervallen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de bewaring van reeds geleverde bouwmaterialen op locatie van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van bouwmaterialen, gegevens, documenten, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht. Het voorgaande geldt ongeacht of Opdrachtgever, of een ten tijde van levering op locatie aanwezige derde de zaken namens Opdrachtgever, in ontvangst heeft genomen.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Jasper Bouwt gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en overige Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Jasper Bouwt de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden via [email protected].
 2. Indien Jasper Bouwt op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Jasper Bouwt geleverde zaken blijven eigendom van Jasper Bouwt totdat Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan aan Opdrachtgever.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Jasper Bouwt worden vergoed door Opdrachtgever.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Jasper Bouwt zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval dat Jasper Bouwt zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Jasper Bouwt of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Jasper Bouwt zich bevinden en die zaken onverwijld (mede) terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van Opdrachtgever of enige rechterlijke instantie.
 6. Jasper Bouwt heeft het recht om de bouwmaterialen, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Jasper Bouwt. Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van Opdrachtgever. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal Jasper Bouwt de producten alsnog zo snel mogelijk te leveren aan Opdrachtgever.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Jasper Bouwt worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Jasper Bouwt is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Jasper Bouwt wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Jasper Bouwt, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen en andere weersomstandigheden, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van (het personeel van) Jasper Bouwt alsmede door hem ingehuurde derden en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Jasper Bouwt buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien naar het oordeel van Jasper Bouwt de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Jasper Bouwt het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
 4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van werkzaamheden en/of uitvoeren van opdrachten door Jasper Bouwt leidt tot aansprakelijkheid van Jasper Bouwt jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Jasper Bouwt in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) ten aanzien van directe schade. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.
 2. Jasper Bouwt is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, waaronder verstaan maar niet beperkt tot indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. Voor consumenten strekt de beperking tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Jasper Bouwt aansprakelijk is (gebleken), dient Jasper Bouwt in de gelegenheid te worden gesteld om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 4. In geval van maatvoering is Jasper Bouwt niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen. De Opdrachtgever en/of de derde die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. opdracht dient zelf een eindcontrole te verrichten.
 5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Jasper Bouwt zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is Jasper Bouwt niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk.
 6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Jasper Bouwt is voor dergelijke schade niet aansprakelijk en nimmer gehouden tot herstel. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Jasper Bouwt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 8. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Jasper Bouwt in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
 9. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals door asbest, en de bouwmaterialen hierdoor tevens verontreinigd zijn, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 10. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de door Jasper Bouwt opgeleverde werken bestaan uit hout en derhalve vatbaar zijn voor brandgevaar. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk indien hij besluit om voorwerpen die het risico op brand vergroten te plaatsen in- en rondom het werk van Jasper Bouwt. Dergelijke voorwerpen zijn bijvoorbeeld: kachels/heaters, open haarden, schoorstenen, barbecues, etc. Eventuele schade aan het werk komt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 11. Jasper Bouwt is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 12. Jasper Bouwt staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Jasper Bouwt verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 13. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout en andere werkingen van natuurproducten, leidt niet tot aansprakelijkheid van Jasper Bouwt, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.
 14. Indien er tijdens de opdracht vertraging wordt opgelopen doordat Opdrachtgever bouwmaterialen tijdens de bouwstop heeft besteld, komt dergelijke vertraging voor rekening en risico van Opdrachtgever. Jasper Bouwt zet zich ervoor indien redelijke tijd van tevoren Opdrachtgever te informeren over de (eventuele) gevolgen van de bouwstop. Doch behoudt Jasper Bouwt het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien sprake van vertragingsschade en dit te wijten is aan Opdrachtgever.
 15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Jasper Bouwt vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Jasper Bouwt binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert behoudens de gevallen dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Jasper Bouwt. In elk geval vervalt de aansprakelijkheid van Jasper Bouwt na een jaar na de beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Jasper Bouwt en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Jasper Bouwt op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Jasper Bouwt zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Jasper Bouwt niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Jasper Bouwt en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Jasper Bouwt verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Jasper Bouwt op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Jasper Bouwt verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Jasper Bouwt van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Jasper Bouwt voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Jasper Bouwt voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Jasper Bouwt verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Jasper Bouwt tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Jasper Bouwt (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, schetsen en meer) berusten uitsluitend bij Jasper Bouwt en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die hij uitdrukkelijk bij de Overeenkomst heeft verkregen indien hij daartoe een geldelijke vergoeding heeft betaald aan Jasper Bouwt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van Jasper Bouwt rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Jasper Bouwt heeft het recht om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social mediakanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Indien Opdrachtgever zijn toestemming hiervoor wenst in te trekken dient dit via schriftelijke kennisgeving aan Jasper Bouwt te geschieden.

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Jasper Bouwt of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Jasper Bouwt de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Jasper Bouwt zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Jasper Bouwt en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Jasper Bouwt heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hierover informeren.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Jasper Bouwt en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.